آخرین ها

مرحومه سیمین سورانی

بعدازتو، به‌تمامِ‌نبودن‌هاعادت‌کرده‌ام… به‌تمامِ‌رفتن‌هاىِ‌غافلگیرکننده… به تمام دلتنگیه خندیدنت… به تمام نشنیدن صدایت… جهت اهدا تاج گل وخیرات اموات، هزینه آن را به حساب مرکزنیکوکاری امیرالمومنین(ع) واریز گردد. شماره کارت
شرکت در مراسم