برای ثبت اطلاعات متوفی/شهید می بایست ابتدا وارد سایت شوید.